คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2563-2565

ประชุมกลุ่มหัตถกรรมสร้างสรรค์ / Meeting

 ครั้งที่ 7/2564 วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Video Conference ประธานในที่ประชุม นางริดา ศรีหล่มสัก

ครั้งที่ 6/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ Video Conference ประธานในที่ประชุม นางริดา ศรีหล่มสัก

ครั้งที่ 5/2564 วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Video Conference ประธานในที่ประชุม นางริดา ศรีหล่มสัก

ครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ผ่านระบบ Video Conference ประธานในที่ประชุม นางริดา ศรีหล่มสัก

ครั้งที่ 3/2564 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ผ่านระบบ Video Conference ประธานในที่ประชุม นางริดา ศรีหล่มสัก

ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ Video Conference ประธานในที่ประชุม นางริดา ศรีหล่มสัก

ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ผ่านระบบ Video Conference ประธานในที่ประชุม นางริดา ศรีหล่มสัก

.....................................................................................

ครั้งที่ 11/2563 วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ร้าน The View พระราม 3 ประธานในที่ประชุม นางริดา ศรีหล่มสัก

ครั้งที่ 10/2563 วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุม 1014 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุม นางริดา ศรีหล่มสัก

ครั้งที่ 9/2563 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ห้องประชุม 1015 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุม นางริดา ศรีหล่มสัก

ครั้งที่ 8/2563 วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ห้องประชุม 1015 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุม นางริดา ศรีหล่มสัก

ครั้งที่ 7/2563 วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบ Video Conference ประธานในที่ประชุม นางริดา ศรีหล่มสัก

ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง GS1-1 ชั้น 11 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุม นางริดา ศรีหล่มสัก

ครั้งที่ 5/2563 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ Video Conference ประธานในที่ประชุม นางอุไรพร บุญคำ (รองประธานกลุ่ม ฯ)

ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง 1015 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุม นางริดา ศรีหล่มสัก

ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้อง GS1-1 ชั้น 11 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุม นางริดา ศรีหล่มสัก

ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง รัชดา 2 ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยา ปาร์ค รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ประธานในที่ประชุม นายศิลปชัย วัชระ

ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1015 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุม นายศิลปชัย วัชระ

.....................................................................................

ครั้งที่ 12/2562  วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุม 1015 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุม นายศิลปชัย วัชระ

ครั้งที่ 11/2562  วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1015 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุม นายศิลปชัย วัชระ

ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1015 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุม นายศิลปชัย วัชระ

ครั้งที่ 9/2562 วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม1015 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุม นายศิลปชัย วัชระ

ครั้งที่ 8/2562 วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1015 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุม นายศิลปชัย วัชระ
ครั้งที่ 7/2562 วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1014 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุม นายศิลปชัย วัชระ
ครั้งที่ 6/2562 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม GS1-1 ชั้น 11 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุม นายศิลปชัย วัชระ
ครั้งที่ 5/2562 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม GS1-1 ชั้น 11 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุม นายศิลปชัย วัชระ
ครั้งที่ 4/2562 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ประธานในที่ประชุม นายศิลปชัย วัชระ
ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ประธานในที่ประชุม นายศิลปชัย วัชระ
ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ. ร้านอาหาร Retro Live Café ประธานในที่ประชุม นายศิลปชัย วัชระ
ครั้งที่ 1/2562  วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ. ร้านอาหารเพลิน ถนนวิภาวดีรังสิต ประธานในที่ประชุม นายศิลปชัย วัชระ