กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ เราคือ หนึ่งใน 45 กลุ่มอุตสาหกรรม ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย