กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสมาชิก

กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สมาชิกภายในกลุ่ม ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน